Bakgrund

På grund av ändrade förutsättningar för mindre förbund inom Riksidrottsförbundet (RF) har en samgåendeprocess med Svenska Motorsportförbundet (Svemo) inletts. Frågan har arbetats med under en längre tid och i början av 2019 inleddes en förstudie för att titta närmare på effekterna av ett samgående. Förstudien visade att ett samgående borde kunna fungera väl utan att Svemos grundstruktur behöver förändras samtidigt som en hög grad av självstyrning kan garanteras för SVERAs verksamhet.

I oktober 2020 tog Svemos förbundsmöte beslut om att ändra stadgarna för att möjliggöra för SVERAs klubbar att ansluta sig till Svemo. Generalsekreterarna i de båda förbunden har fått uppdraget att genomföra samgåendet. Från den 7 januari 2021 är Jamie formellt anställd av Svemo men kommer fortsatt arbeta på samma sätt som tidigare med SVERAs verksamhet.

Säsongen 2021

Säsongen 2021 kommer formellt att ligga under Svemo men genomföras i SVERA-miljö, dvs rutiner och struktur kring tävlingar kommer att genomföras på precis samma sätt, licenssystemet Cardskipper kommer också att användas under 2021 men det kommer vara Svemo som är organisationen som sanktionerar tävlingarna.

Vad behöver en klubb göra?

Det enda som behöver göras nu är att alla klubbar ansöker om medlemskap i Svemo. För att klubben ska kunna arrangera tävling och den aktiva ska kunna söka licens behöver detta göras innan 1 april 2021. För att kunna ansöka om medlemskap krävs att ni på ert årsmöte tar beslut om att ansöka om medlemskap i Svemo, det kan krävas en stadgeändring ifall det är så att det i era stadgar står att ni är medlemmar i Svenska Racerbåtförbundet, då behöver ni lägga till Svenska Motorsportförbundet. För det är fortfarande möjligt att vara medlem i både SVERA och Svemo. SVERA kommer fortsatt leva kvar men utan verksamhet tills två på varandra förbundsmöten, hållna med minst sex månaders mellanrum, har beslutat att upplösa förbundet.

Ansökta nationella och internationella tävlingar samt licenser och superlicenser lösta innan 1 april 2021 kommer automatiskt att flyttas med till Svemo vid övergången.

Ansöka om medlemskap i Svemo

Ansökan görs här: https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/ansokanommedlemskapisf/

För att kunna skicka in ansökan krävs att följande dokument bifogas:

–          klubbens antagna/gällande stadgar

–          protokoll från årsmöte*

*Ska klubben enligt stadgarna inte ha ett årsmöte före marsmånads utgång godtar RF ett styrelseprotokoll som ska innehålla beslut om att föreningen ska söka inträde i Svemo och vara undertecknat. MEN klubben måste så snart årsmöte hålls behandla frågan om ansökan av medlemskap samt göra eventuella nödvändiga ändringar i sina stadgar som uppstår till följd av det nya medlemskapet.

Ansökan behandlas sedan av Svemo och därefter av RF. När ansökan är godkänd får klubben ett registreringsbevis. Första året kommer ingen medlemsavgift att betalas till Svemo utan den som betalas till SVERA är tillräcklig. Hör av er till Jamie Roshage Spörndli om ni behöver hjälp att förbereda beslutsunderlag till era årsmöten.

När klubben blivit medlem i Svemo blir man automatiskt anslutet till ett distrikt. Svemo har sex distrikt som har en egen styrelse som väljs vid Distriktsårsmötena varje år. Det är klubbarna inom distriktet som utser distriktets styrelse. Distriktens huvudsakliga uppgift är att organisera utbildnings- och informationsverksamhet för distriktets klubbar, att driva klubbarnas frågor och hjälpa klubbarna med deras verksamhet.

IdrottOnline

IdrottOnline är svenska idrottsrörelsens gemensamma administrativa verktyg. Där kan klubbarna bland annat ansöka om ekonomiskt stöd, rapportera LOK, administrera hemsida och ha medlemsregister.

När klubben beviljats medlemskap i Svemo kommer ni att under en övergångsperiod vara medlemmar i två specialidrottsförbund fram tills att SVERA upphör att existera.

Viktigt att tänka på:

  • Alla nya aktiviteter, utbildningar och ansökningar med mera som genomförs från årsskiftet och framåt ska rapporteras i IdrottOnline inom ramen för Svemo.
  • Klubben uppmanas att se över sitt medlemsregister så att detta är aktuellt, dvs att personer som inte längre är medlemmar plockas bort och att alla nya medlemmar registreras. Kom ihåg att klicka i om medlemmen är aktiv i idrott och ange vilken idrott (racerbåt)! Har du frågor om aktiv i idrott så kontakta kansliet. I IdrottOnline går du till Föreningsinfo? -> Organisationstillhörighet -> Gren/Klass. Klicka på raden ”Välj Gren/Klass” och i listan väljer du era aktiva grenar.
  • Klubben bör omgående aktivera sin nya hemsida via medlemskapet i Svemo. Det är denna hemsida som fortsättningsvis kommer att fungera. Den gamla hemsidan som klubben har via medlemskapet i SVERA kommer att försvinna. Detta betyder att klubben manuellt i IdrottOnline behöver föra över information, bilder med mera från den gamla till den nya hemsidan och att eventuella domäner måste pekas om.

Frågor?

Kontakta Jamie Roshage Spörndli på jamie.sporndli@svemo.se eller 08-699 65 46.