SVERA har tillsammans med ett 40-tal andra organisationer fått möjlighet att lämna in ett remissvar gällande förarbevis för vattenskoter. I förra veckan skickade vi in vårt remissvar.

Förbundets remissvar angriper de delar som främst berör idrottsverksamhet. Förslaget är att undanta idrottsverksamhet men under vissa förutsättningar, förutsättningar som inte är helt optimala. 

Sammanfattningsvis är det fyra punkter som är viktigast för förbundet och vår verksamhet:

  • Undantag från krav på förarbevis i förordningen om utbildning och förarbevis för vattenskoter bör ändras för att inkludera all typ av träning.
  • undantaget bör gälla all organiserad idrottsverksamhet oavsett om platsen är avlyst eller inte
  • tydlighet kring att även utländska deltagare i idrottsverksamhet undantas kravet på förarbevis behövs
  • länsstyrelser måste i större utsträckning upplåta områden där vattenskoter får framföras

Förslaget om undantag behöver formuleras om för att inkludera träning

Vi är mycket tacksamma för det undantag vi föreslås få för vår verksamhet, vi skulle dock önska att undantaget gäller all vår verksamhet.

Idrott är mer än bara tävling och vi måste värna folkhälsan och våra motionärer. Vi vill därför göra mindre ändringar i texten i förordningen för att möjliggöra fortsatt motions- och breddverksamhet för de som inte har någon avsikt att tävla. Vi vill också möjliggöra för de barn och unga som vill testa på idrotten att få göra detta utan att behöva ställa krav på vare sig förarbevis eller deltagande i tävling.

Undantaget bör gälla all organiserad idrottsverksamhet oavsett om platsen är avlyst eller inte

I promemorian går att läsa att ett undantag bör gälla om vattenskoterkörningen sker inom ramen för ett förbunds verksamhet men även att det ska vara inom ett avlyst område. Idag är det endast mästerskapstävlingar för vattenskoter som körs på avlyst vatten, träningar körs på en av länsstyrelsen upplåten plats men utan att den är avlyst. Vi skulle därför vilja se att all vår verksamhet är undantagen oavsett om den bedrivs på avlyst vatten eller inte, särskilt den verksamhet som bedrivs på bana men inte avlyst vatten. Något annat skulle vara förödande för vår verksamhet.

Svenska Racerbåtförbundet och dess medlemsföreningar är väl medvetna om att synen på vattenskoter i många fall är negativ, därför väljer vi våra tränings- och tävlingsplatser med omsorg för att värna idrottens rykte.

Tydlighet i att även utländska deltagare i idrottsverksamhet undantas kravet på förarbevis

Vi önskar förtydligande att även utländska deltagare är undantagna kravet på förarbevis vid deltagande i tränings- och tävlingstillfällen i Sverige. Svenska Racerbåtförbundet arrangerar flertalet internationella tävlingar i Sverige varje år och det vore olyckligt om ett krav på förarbevis skulle sätta stopp för en så populär och uppskattad verksamhet.  

Länsstyrelser måste i större utsträckning upplåta områden där vattenskoter får framföras

I promemorian framgår att länsstyrelser i mycket liten omfattning har beslutat om undantag från det generella förbundet mot att framföra vattenskoter. Vi har idag svårt att få tillstånd för träningsplatser för vår verksamhet vilket begränsar oss i vårt utövande av vår idrott. De få områden som finns upplåtna av länsstyrelserna kommer inte räcka till för att få ett lagligt och säkert sätt kunna utbilda personer för förarbevis för vattenskoter, därför måste länsstyrelser i större utsträckning upplåta områden där vattenskoter får framföras.

Våra medlemsföreningar försöker på olika sätt att få till en relation och ett samarbete med länsstyrelserna runt om i landet för att hitta nya platser där de kan bedriva vår idrott på ett sätt som är säkert för utövare, miljö och djurliv utan att störa omgivningen. Länsstyrelsernas negativa inställning till vattenskoter gör att det är svårt att nå fram. Något så enkelt som en sammanställning av upplåtna områden där vattenskoter får framföras skulle underlätta för vår verksamhet.  

Foto: Peter Andersson